लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९७०/०७९-८० (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन