लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन