लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नम्बर १२८६२/०७६-७७ (आ.ज.) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन