केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४५/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पुस्तकालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन