लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/079-80,नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह,एघारौं तह, प्नमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन