लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन