लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडाको वि.नं. १२५५३/०७२-०७३ (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन