महाकाली अञ्चल कार्यालय. महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०४-१६१०९/०७२–७३ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन