लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नम्वर १६६६४, १६६६५ र १६६६६ /०८०-८१ (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) उपसचिव पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धि सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन