लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय कमपोखरीको वि.नं. ११४३५-११४३६/२०७३-७३(खुला तथा समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणाी सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन