लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७८-१२९७९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन