लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५१५३/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), सह-लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन