लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13809/077-78(आ.प्र.), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा/समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन