लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०१-११३०७/०७९-८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन