लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ११५७५-११५७६/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सब ओभरसियर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन