लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७९-८० (खुला र समावेशी), प्रशासन र संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन