लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२०५ -१२२१०/०७२-०७३ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन