लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१८/०७८-७९(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन