आयोगको बिज्ञापन नं.१६६७४-१६६८०/०७५-७६(खुला तथा समाबेशी), न्याय सेवा, अधिकृत वा सो सरह पदको लोक सेवा आयोग, दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा केन्द्र तोकिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन