लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४९-१२०५५/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन