लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राजपत्र अनंकित, द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) विभिन्न पद (०७८-७९) को लाहान केन्द्र राखी आवेदन दिई स्वीकृत भएका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन