लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०४८/०८०-८१ (महिला) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), संघीय संसद सेवा, म्यासेज संचालक र विज्ञापन नं. १२०७५/०८०-८१(खुला) स्वास्थ्य सेवा. विविध समूह, पाँचौ तह ई.सि.जि. टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन