लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९३-१४८९४/०७७-७८ (खुला / समावेशी),सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन