लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन