वि.नं. १६५३०–१६५३६/०७४–७५ (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन