लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. प्रथम(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र दाङ राखी Online मार्फत दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन