जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्राविधिक)का विभिन्न सेवा समूहका विभिन्न पदहरुको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन