आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शा.अ. वा सो सरह पदको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन