लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७६-७७ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन