लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५४०७/०७८-७९ (मधेशी), रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको डोल्पाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन