लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६३०२/०७७-७८(आ.प्र) र बिज्ञापन नं. १६३०३-१६३०६/०७७-७८(खुला समावेशी) (अप्राविधिक) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन