लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको आ.व. २०७९।८० को बिज्ञापन नम्बर 17248 देखि 17339 सम्मका रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरहका केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरूको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन