लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०४५-१२०४६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन