लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विभिन्‍न विज्ञापन नं. सेवा, समूह/उपसमूह अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, (प्राविधिक) तर्फका विभिन्‍न पदहरुमा परीक्षा केन्द्र बुटवल राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन