लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४-१४८६९/०७७-७८,कम्प्युटर अपरेटर, पदको लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि Online दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन