लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०७-११९०९/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन