लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९६-१६७०२/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको वागलुङ केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम पेश गरी स्वीकृत भएका र अन्य परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरी वागलुङ परीक्षा केन्द्र कायम भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन