लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०८-११९१२/०७९-८० (खुला,समावेशी), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा र लेखापाल पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन