लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने, केन्द्रीय कार्यालयको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन