लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको विज्ञापन नं.१५७०१-१५७०५/०८०-८१(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लोक सेवा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी अन्लाइन दरखस्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवनको कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन