लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४२०२-१४२०८/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङमा परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन