लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२७-१७३३१/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पद र वि.नं. १७३३२/०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अङ्‍ग्रेजी उपसमूह रा.प. तृतीय श्रेणी, प्राविधिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन