लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२५६१-१२५६७/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणीविहिन, गेम स्काउट पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको शारीरिक परीक्षण तथा तन्दुरुस्ती परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन