आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन