लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७६-७७ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, इलाम परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत भई प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको दितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन