लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०१/०७८-७९ (आ.प्र) र १६३०२-१६३०७/०७८-७९(खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन