लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि.नं.१५७०१-१५७०६/०७९-८०, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन