लोक सेवा आयोग वागलुङ कार्यालय, वागलुङको रा.प.अन.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका बिभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र वागलुङ राखि Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन