सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१।०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स‌ंयुक्त तथा एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल तथा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन