लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्‍याय समूह, नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन